Doctrine Fundamentale

O Proclamație a Doctrinei Biblice

Credem în inspiraţia divină a Bibliei, și ne exprimăm acordul cu toate învăţă-turile cuprinse în ea. Mai jos este prezentat un cuprins al învăţăturilor noastre fundamentale.

Trinitatea Divină este compusă din trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Isus Cristos Fiul, și Duhul Sfânt, fiind unite cu desăvârșire într-una. (O Proclamație a Doctrinei Biblice Matei 3:16-17; 1 Ioan 5:7)

Pocăinţa este o întristare evlavioasă, precum și o renunţare la toate păcatele. (Isaia 55:7; Matei 4:17)

Neprihănirea (mântuirea) este actul harului lui Dumnezeu prin care noi primim iertarea de păcate și prin care stăm înaintea lui Dumnezeu, ca și când nu am fi păcătuit niciodată. (Romani 5:1; 2 Corinteni 5:17)

Sfinţirea Deplină, este actul haru-lui lui Dumnezeu prin care suntem făcuţi sfinţi, ea este a doua lucrare distinctă a harului și urmează după neprihănire (după mântuire). (Ioan 17:15-21; Evrei 13:12.)

Botezul Duhului Sfânt este îmbră-carea cu putere a vieţii sfinţite, fiind evi-denţiat prin vorbirea în limbi, după cum dă Duhul. (Ioan14:16-17,26; Fapte 1:5-8; 2:1-4)

Vindecarea Divină e posibilă datorită ispășirii Mântuitorului Isus. (Iacov 5:14-16; 1 Petru 2:24)

A Doua Venire a lui Isus va consta în două apariţii. La prima apariţie, Isus va veni pentru a-și răpi Mireasa aflată în așteptare. Matei 24:40-44; 1 Tesaloniceni 4:15-17. În timp ce la cea de-a doua apa-riţie, El va veni ca să îndeplinească jude-cata celor nelegiuiţi.  (2 Tesaloniceni 1:7-10, Iuda 14-15)

Necazul cel mare se va produce între venirea lui Isus Cristos după Mireasă și întoarcerea Lui pentru înfăp-tuirea judecăţii. (Isaia 26:20-21; Apocalipsa 9, 16)

Domnia lui Cristos de o Mie de Ani vor fi o mie de ani de domnie plină de pace a lui Isus pe pământ. (Isaia 11, 35; Apocalipsa 20:1-6)

Judecata de la Marele Tron Alb va fi judecata finală când toţi cei nelegiuiţi, care vor fi murit, vor sta înaintea lui Dumnezeu. (Apocalipsa 20:11-15)

Cerul cel Nou şi Pământul cel Nou vor înlocui cerul și pământul de acum, care vor fi distruse după Judecata de la Marele Tron Alb. (2 Petru 3:12-13; Apocalipsa 21:1-3)

Raiul cel Veşnic şi Iadul cel Veşnic literalmente sunt locurile finale și veșnice ale destinului. (Matei 25:41-46; Luca 16:22-28.)   

Căsătoria este un legământ, înaintea lui Dumnezeu, între un bărbat și o femeie, legământ care este făcut pe viaţă. Nici unul dintre cei doi nu are dreptul de a se căsători din nou atâta timp cât primul partener încă este în viaţă. (Marcu 10:6-12; Romani 7:1-3)

Restituirea este necesară, prin faptul că lucrurile rele pricinuite cândva altora sunt îndreptate. (Ezechiel 33:15; Matei 5:23-24)

Botezul în Apă este printr-o singură imersiune „în Numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh.” (Matei 3:16; 28:19)

Cina Domnului este un act întemeiat  de Isus, prin care putem să ne amintim de moartea Lui până va veni El. (Matei 26:26-29; 1 Corinteni 11: 23-26)

Spălarea Picioarelor este practicată, potrivit exemplului și poruncii date de Isus. (Ioan 13:14-15)

Cu privire la aceste învăţături puteţi să obţineţi informaţii suplimentare și să aflaţi despre publica-ţiile noastre în limbi străine scriindu-ne pe adresa: info@apostolicfaith.org.